Categories
Physical Health isiZulu

Ingane yami inezimpawu zomkhuhlane eziqaleni izolo. Yini okufanele ngiyenze?

My child has flu symptoms which started yesterday. What should I do?

Izingane zivame ukungaguli kakhulu lapho zine-COVID-19. Kodwa zingayisabalalisa kalula kwabanye abantu. Njengoba kusondela inkathi yomkhuhlane, izingane zingangenwa amagcinwane ngaphandle kwe-Corona. Izimpawu ezibangelwa yila magciwane zingase zifane neze-COVID-19.

Kufanele uthathe izinyathelo ezivamile zokuzivikela ukuze ugweme i-COVID-19:

  • Geza izandla zakho kaningi ngangokunokwenzeka ngensipho imizuzwana engu-20 (noma usebenzise okokugeza izandla okwenziwe ngotshwala)
  • Hlala ekhaya
  • Uma uncelisa, qhubeka uncelisa
  • Fundisa ingane yakho ukuba igweme ukuthinta ubuso bayo.
  • Fundisa ingane yakho ukuba izemboze lapho ikhwehlela noma ithimula. Lokhu kusho ukuthi kumelwe isebenzise indololwane egobile noma ithishu lapho ikhwehlela noma ithimula bese iyilahla leyo thishu ngokushesha engqonyeni ovalwayo bese igeza izandla ngensipho imizuzwana engu-20.

Uma ingane yakho inomkhuhlane, ikhwehlwela noma iphefumula kanzima, funa usizo lwezempilo ngokushesha. Ukuze uthole iselulelo salokho okumelwe ukwenze nalapho okumelwe uye khona, shayela inombolo yamahhala ye-COVID-19 (0800 029 999/0800 111 132).