Categories
Physical Health Sesotho

Ke etseng ha ke sa ikutlwe hantle nakong ya boimana?

What should I do if I don’t feel well in pregnancy?

Haeba o na le matshwao a COVID-19 le/kapa o na le matshwao a mang a boimana a o tshwenyang jwaloka ho tswa madi, ho raharaha ha lesea ho fokotseha, o pshatla metsi; o lokela ho leba setsheng sa hao sa kokelo. Ho kgohlela ha ho a tshwanela ho o thibela ho fumantshwa tlhokomelo eo o e hlokang mmoho le lesea la hao. Netefatsa hore o qala ka ho jwetsa mosebeletsi wa tlhokomelo ya kalafo ka matshwao a hao a COVID-19 kapa matshwao a mang hang ha o fihla tleliniking.