Categories
Physical Health Sesotho

Ke sefe se tlwaelehileng nakong ya boimana – mme ke lokela ho ya tleliniking neng?

What it normal during pregnancy – and when should I to go to the clinic?

O lokela ho ya tleliniking:

  • bakeng sa ketelo e hlophisitsweng ya boimana.
  • pakeng tsa diketelo tseo tse hlophisitsweng haeba o na le ho kgohlela ho ommeng, feberu, hlooho e opang kapa mathata a ho hema. O tla lokela ho etswa diteko tsa COVID-19
  • ka potlako, haeba o nahana hore o na le bothata ba boimana bo kang ho tswa madi, hlooho e opang haholo, lehlaba le matla ka mpeng, lesea le sa raharahe; kapa o na le bothata bo matla ba ho hema.

Ka nako e nngwe o ka hloka bonnete haeba letshwao ke bothata kapa tjhe:

  • pelo e otlang ha bohloko e ka be e le kgatello ya kelello kapa ngongoreho  (haeba ho se na feberu kapa ho kgohlela)
  • ho fellwa ke moya ho se hokae ho ka bakwa ke ho hola ha mpa ya boimana
  • nko e kibaneng e ka nna ya ba ke sefuba kapa feberu
  • hlooho e opang e ka nna ya ba kgatello ya kelello kapa sefuba (haeba e se feberu mme e sa be betere kapele ka dipidisi tsa mahlaba)

Kamehla kenya maske ha o leba tleliniking.

Haeba o se na bonnete ba hore letshwao le bolelang, kapa o sa tsebe hore le kotsi hakae, letsetsa tleliniki kapa mohala wa thuso bakeng sa keletso.  0800 029 999