Categories
Physical Health Sesotho

Na nka antsha haeba ke na le Covid-19, kapa ha e ka be e le hore ke na le yona?

Can I breastfeed if I have, or may have COVID-19?

Bomme kaofela ba kgothaletswa ho antsha, ho kenyeletswa bomme ba nang le COVID-19 kapa bao e ka beng ba na le yona. Ho fihlela hakana, vaerase ya COVID-19 ha e so fumanehe lebeseng la mme.

  • Dula o hlapa matsoho ka sesepa metsotswana e 20 pele le kamora hoba o antshe. 
  • Netefatsa  bohlweki ba phefomoloho: kgohlella kapa o ithimolele ka hara setswe se mennweng o kwahele molomo le nko, kapa ka hara thishu eo o lokelang ho e lahlela ka moqomong o kwalehang mme o hlape matsoho ka sesepa metsotswana e 20.
  • Haeba o na le COVID-19, o lokela ho kenya maske o kwahelang molomo le nko ha o antsha. Maske o eketseditsweng lapeng e ka ba lesela kapa sekhafo se hlatsuwang kamora ho sebetsa. O seke wa ama maske ha o ntse o antsha lesea kapa ha o ntse o kukile lesea.