Categories
Physical Health isiZulu

Ngizophathwa kanjani uma ngingenwa yi-COVID-19?

How will I be treated if I get sick with COVID-19?

Uma kutholakala ukuthi une-COVID-19

  • Ezinyangeni zokuqala zokukhulelwa uzonakekelwa ekhaya (uqhele kubantu) noma endaweni enabanye abantu abane-COVID-19 noma okungenzeka banayo.
  • Ngasezinyangeni zokugcina zokukhulelwa (ngemva kwezinyanga ezingu-5) uzonakekelwa ekhaya (uma unezimpawu ezingezimbi kakhulu kodwa hhayi ngesikhathi sokubeletha), endaweni ephephile kanye nabanye abantu abanaleli gciwane, noma esikhungweni sokubeletha.
  • Uma unezimpawu ezimbi kakhulu njengomkhuhlane noma uphelelwa umoya uzolaliswa esibhedlela esinegumbi lokubeletha lapho kungadingeka ukuba unekekelwe khona endaweni yabagula kakhulu.
  • Uma usubelethile, kufanele uhlale nengane yakho uyingcelise ube ufake imaski.

Umsebenzi wezempilo ozokunakekela uzogqoka izingubo zokuzivikela futhi akugcine endaweni eqhelile kwezinye iziguli. Ungakhathazeki ngalokhu; kwenzelwa ukuvikela abasebenzi nokuvikela abanye abesifazane ekutholeni i-coronavirus.