Categories
Physical Health Sesotho

Nka sireletsa bana ba ka jwang haeba ke ya mosebetsing?

How can I protect my children if I am going out to work?

Haeba o sa sebeletse ka tlung, leka ho sireletsa bana le ditho tse ding tsa lelapa ho COViD-19.

 • Dula ka tlung ho ya kamoo o ka kgonang
 • Mosebetsing
  • Kenya maske wa lesela o hlwekileng
  • Leka ho dula o le dimithara tse  2 hole le ba bang
  • O se hake kapa ho aka kapa kamano leha e le EFE le mang kapa mang
  • Phema ho ama sefahleho sa hao
  • Phema batho ba bangata moo ba kgobokaneng
  • Leka ho phema dibaka tse kang mehele ya mamati le diswitjhi tse tshwarwang ke batho ba bangata
  • kgafetsa kamoo o ka kgonang ka sesepa metsotwana e 20 (kapa o sebedise senyanyatsi sa motswako wa tahi)
  • Siya dintho tse kang dipene, mosebetsing, haeba ho kgoneha.
 • Lapeng
  • Haeba ho kgoneha, hlapa matsoho le mmele mme o apare diaparo tse hlwekileng pele o kena ka tlung
  • O hlape matsoho jwaloka ha ho boletswe ka hodimo
  • Phumula thepa leha e le efe eo o tlileng le yona lapeng, hanghang feela ka senyanyatsi kapa sebedisa dikgabana tse 4 tsa boletjhi lithareng e 1 ya metsi. Beha boletjhi  hole le bana.