Categories
Physical Health Sesotho

Phapang ke efe ho baimana le basadi ba seng ba pepile nakong ya COVID-19?

What’s different for pregnant and postnatal women in the time of COVID-19?

Matshwao le dipontsho tsa COVID-19 di a tshwana ho baimana le ho setjhaba ka kakaretso. Bohle re lokela ho ba sedi bakeng sa ho phema tshwaetso kapa ho tshwaetsa ba bang. O thusa ho itshireletsa ka ho:

  • Kenya maske wa lesela ha o le ka hara batho
  • Hlapa matsoho kgafetsa kamoo o ka kgonang ka sesepa metsotswana e 20 (kapa sebedisa senyanyatsi sa motswako wa tahi)
  • Leka ho bula sekgeo sa 2m dipakeng, haeba o kgona kapa o pheme dibaka tse nang le batho ba bangata.
  • Phema  ho ama sefahleho sa hao.
  • Itlwaetse bohlweki ba phefomoloho. Sena se bolela hore o kgohlelle le ho ithimolela setsweng se mennweng o kwahetse molomo le nko, kapa ka hara thishu eo o lokelang ho e lahlela hanghang ka moqomong o kwalehileng mme o hlape matsoho ka sesepa metsotswana e 20.
  • Bula difenstere moo ho kgonehang mme o boloke ntlo e hlwekile ka dikgabana tse 4 tsa boletjhi lithareng e le 1 ya metsi. Beha boletjhi  hole le bana.