Categories
Physical Health isiZulu

Yini okufanele ngiyenze uma ngingazizwa kahle ngesikhathi ngikhulelwe?

What should I do if I don’t feel well in pregnancy?

Uma unezimpawu ze-COVID-19 futhi/noma unezinye izinkinga zokukhulelwa ezikukhathazayo njengokopha, ukunganyakazi kwengane, ukuchitheka kwamanzi; kumelwe uye esikhungweni sempilo. Ukukhwehlela akumelwe kukuvimbele ukuba uthole ukunakekelwa okufanele, wena nengane yakho. Qiniseka ukuthi utshela umsebenzi wezempilo ngezimpawu zakho ze-COVID-19 noma ezinye izimpawu ngokushesha nje lapho ufika emtholampilo.