Categories
Physical Health isiXhosa

Yintoni eqhelekileyo xa ukhulelwe– yaye kufuneka ndiye nini ekliniki?

What it normal during pregnancy – and when should I to go to the clinic?

Kufuneka uye ekliniki:

  • Ukuze ufumane utyelelo lwakho oluhleliweyo lokukhulelwa.
  • Ngaphakathi kotyelelo notyelelo oluhleliwe, ukuba unonkonkonko, umkhuhlane okwiqondo eliphezulu, intloko ebuhlungu okanye iingxaki zokuphefumla. Kuza kufuneka uvavanyelwe i- COVID-19
  • Ngokukhawuleza, ukuba ucinga ukuba unengxaki yokukhulelwa efana nokopha, intloko ebuhlungu, iintlungu zesisu ezingaphaya kokuqonda, usana alishukumi okanye unzinyelwe kakhulu ukuphefumla.

Ngamanye amaxesha ungangaqiniseki ukuba uphawu luyingxaki okanye hayi:

  • Intliziyo ebetha ngamandla ingenziwa luxinzelelo okanye ukuxhalaba (ukuba akukho mkhuhlane okanye ukukhohlela)
  • Ukuphelelwa ngumoya ngendlela ephakathi kungasuka ekubeni isisu esikhulelweyo siya siba sikhulu
  • Ukuvaleka kweempumlo kungenziwa kukugodola okanye umkhuhlane
  • Intloko ebuhlungu ingasukela kuxinzelelo okanye ukugodola (ukuba akukho mkhuhlane  yaye awubi ngcono kukusela izibulali zintlungu)

Kufuneka usoloko unxibe ilaphu lokuzogquma xa usiya ekliniki.

Ukuba awuqinisekanga ukuba uphawu luthini, okanye awuqinisekanga ukuba lungxamiseke kangakanani, tsalela umnxeba ekliniki okanye inombolo yomnxeba ukufumana ingcebiso.  0800 029 999