Categories
Physical Health Sepedi

Go direga eng ge ke ikwa lešoko?

What happens when I go into labour?

  • Basadi ba go ba le COVID-19 goba boa ba kabago le yona ba ka belega gabotse ntle le go belega ka mekgwa e mengwe ya go swana le opharešene. Mmele-go-mmele le go nnyantšha di swanetše go thoma ka pelego.
  • Basadi ka moka bao ba yago ka lefelong la go belega ba swanetše go apara  maseke wa lešela le go lekodiša dika tša COVID-19.
  • Ge eba ona le COVID-19 goba o kaba le yona,  o tla alafelwa ka phopošing ya go ikgetha gape batša maphelo bat la apara diaparo tša go itšhireletša. O tla kgopelwa go apara maseke wa setšikhale go efoga gore o se phatlalatše bolwetši go balwetsi ba bangwe le bašomi ba tša maphelo.
  • Ge o sena COVID-19,  o tla lebelelwa gabotse le balwetši ba bangwe ka phapošing ya baimana.

Le ge thekgo ya basadi  nakong ya go šokwa e le bohlokwa, mafelo a mangwe a kano se e dumele nakong ye ya leuba la COVID-19.  Se ke ka lebaka la go efoga go ata ga twatši ye go batho bao ba se nago le dika go ya go balwetši  ba bangwe, masea a mafsa goba bašomi bja tša maphelo. Ge go kgonega, leka go boledišana le mothekgi wa gago ka foune ge o le lešokong.