Categories
Sepedi

Go fenya kgatelelo ya monagano, botšhogi le bokgoba nakong ya COVID-19

Coping with depression, anxiety and addictions during COVID-19

Ka nakong ye ya COVID-19,  Batho bao ba nago le kgatelelo ya monagano, botšhugi le bokgoba ba kaba ba ikwa šoro. Ye ya kwišišega.

 1. Ge o le mereaneng, o seke wa e fetola ntle le go botša ngaka ya gago.
 2. Ge ona le mokhanselara, dira bonnete bja gore o bolela le yena ka founu goba online.
 3. Ge o sena mokhanselara, eupša o sa ikwe gabotse, leletša helpline –bona dintlha tšeo di latelago.
 4. Šomiša internet go hwetša thušo ya online
 5. Gopola diokobatši le bjala ga di tlile go fa mathata kudu marago ga tšona.
 6. Hwetša thekgo. Ikgokagantšhe le bagwera le ba lapa online goba ka foune ka mehla.
 7. Itlhokomele. O seke wa itahlola. O ka fenya se.

Dihelpline

(Tšwela pele go leka e kaba e sa šomišwa)

 • South African Depression and Anxiety Group (SADAG) www.sadag.org – ena le megala ye mentšhi 0800 21 22 23 goba 0800 456 789 goba 0800 20 5026 le ye mengwe
 • Lifeline general 0861 322 322 le ya AIDS nomoro ya mogala 0800 012 322
 • SANCA ya Alcohol le mathata a diokobatši mogala wa WhatsApp 076 535 1701 
 • Childline 0800 055 555