Categories
Sepedi

Go laola kgatelelo ya managano bjalo ka mma nakong ya COVID-19

Coping with stress as a mother during COVID-19

Bjalo ka mma, o swanetše goba o tshwenyega kudu nakong ye ya COVID-19. Tše ke dintlha tšeo o ka di šomišago nakong ye. O ka dira se!

  1. Lebelela, efa leina le go amogela maikutlo a gago.
  2. Fokotša nako ya gago ya go lebelela ditaba ge di go imela.
  3. Hwetša ditlha tša maleba go tšwa mothopong wa go tshephega fela. Gona le ditaba tsa maaka tše ntšhi.
  4. Dira dilo tše boleta go tloša monagano wag ago mo lebakeng le.
  5. Kgopela thekgo go tšwa go balapa, bakgotsi le goba badirelaleago.
  6. Ge go kgonega, go thuša ba bangwe nakong ye go ka go dira kaone.

 Helplines

(Tšwela pele go leka e kaba e sa šomišwa)

  • South African Depression and Anxiety Group (SADAG) www.sadag.org – ena le megala ye mentšhi 0800 21 22 23 goba 0800 456 789 goba 0800 20 5026 le ye mengwe
  • Lifeline general 0861 322 322 le ya AIDS nomoro ya mogala 0800 012 322
  • SANCA ya Alcohol le mathata a diokobatši mogala wa WhatsApp 076 535 1701 
  • Childline 0800 055 555