Categories
Sepedi

Go lwantšhana le tlhorišo ya ka malapeng nakong ya COVID-19

Coping with family violence during COVID-19

Gob aka gae nakong ye ya COVID-19 go ka oketsa dihlorišo tša badi le bana. Ge se se go hlagela dintlha tša go thuša ke tše:

  • Eba le leano la tšhireletšo. Have a safety plan. Phela o tšhatšhešitše founo ya gago le go reka athaeme. Beya dinomoro tša tšhoganetšo ka founong ya gago. Phela o pakile morwalo wa tšhoganetšo.Botša ban aba gago leano leo.
  • O ka kgopela maphodiša  protection order.
  • Go-itlhokomela. Hwetša boroko bjoo bo lekanego, eja dijo tša maleba, itšhudulle ge go kgonega. Dira tšeo o ka di kgonago go tloša kgatelelo ya monagano.
  • Ikgokagantšhe le bagwera, bakgotsi, sehlopha sa go thekgana goba le modirelaleago ka founo gobaonline.
  • Gopola – O swanetše go bolokega. Ke tokelo ya gago.

Helplines

(Tšwela pele go leka e kaba e sa šomišwa)

  • South African Depression and Anxiety Group (SADAG) www.sadag.org – ena le megala ye mentšhi 0800 21 22 23 goba 0800 456 789 goba 0800 20 5026 le ye mengwe
  • Lifeline general 0861 322 322 le ya AIDS nomoro ya mogala 0800 012 322
  • SANCA ya Alcohol le mathata a diokobatši mogala wa WhatsApp 076 535 1701 
  • Childline 0800 055 555