Categories
Physical Health Sepedi

Ke dife dilo tšeo di tlwaelegilego nakong ya go boimana-ke swanetše go ya kliniking neng?

What it normal during pregnancy – and when should I to go to the clinic?

Basadi ba bantši ba ikwa ba tshwenyegile ka boimana ba bona nakong ye a Covid-19.  Tše ke tše dingwe tša dintlha tšeo di tlwaelegilego boimaneng. Yeo e ka bago letšhogo goba mokhuhlwana, seo e ka bago ka lebaka la letšhogo goba mpsikela, tšeo di ka bago mathata a boimana, le dika tsa COVID-19?

 • Dithebetho tša pelo: Tše gantši di hlolwa ke kgatelelo ya monagano goba go ngongorega goba go fiša go dira pelo ya gago gore e  pompe ka pela. Ge o sa kwe go fiša, e ka sebe COVID 19.
 • Go felelwa le moya: Baimaneng, popelo ya gago e a gola e ka go dira gore o felelwe ke moya. Nako yengwe madihwebidu a gago a le fase,se le sona se ka go dira gore moya wa gago o be fase. Ge mohemo wag ago o etla ka pela, se e k aba kokwanahloko-ka gona go nyakega kalafi ya ka pela. 
 • Go thibana ga dinko, go pipitlelana, go opša ke hlogo: Tše ke dika tsa mohkhuhlwane goba phišokgolo se ga se dika tsa COVID-19. O ka tšea paracetamol go okobatša dika tše.
 • Go opša ke hlogo: Boimaneng, basadi ba bantšhi ba opša ke dihlogo. Ga go hlokege gore ba ye go bona ngaka ge ba re morago ga go nwa diela e ba kaone gob age o enwa dibolayabohloko tsa go se be kotsi. Eupša hlogo ya go opa kudu nako ye telele e bolela gore go kaba le se se sego gabotse bjalo ka madi a magolo goba COVID 19 (ge o gohlola le go kwa phišo). O swanetše go ya kliniking ka potlako le go botša mooki  ge o fihla. Ge hlogo yeo e sa fole goba etla le
  • Go ruruga ga maoto, go gadimega ka mahlong, dimpa tše bohloko, goba
  • O tseba gore ona le madi a magolo goba go
  • fiša

E kgokagantšhe le ba tša boimana ge

 • O bona madi
 • O kwa bohloko dimpeng
 • Ngwana ga a šoti go swana le mehleng

Tše ka moka ga di hlole ke COVID-19 . Eupša tše di ra gore o swanetše go etela lefapheng la tsa boimana.

Ge o eya kliniking, apara maseke wa lešela, o lebe thwii motho yoo a rulaganyang tša go lekodišiša. Go palelwa ke go hema ke selo sa tšhoganetšo Wena goba wa leloko o swanetše go leletša hotline go bona ge eba o hloka ampolentshe ya go ya bookelong.

Ge eba ga ona bonnete bja gore dika di ra go reng, goba dika tša gago ke tšhoganetšo ye bjang, leletša kliniki goba hotline go hwetsa maele.  0800 029 999