Categories
Physical Health Sepedi

Ke diphetogo dife go baimana le batswetši nakong ye ya COVID-19

What’s different for pregnant and postnatal women in the time of COVID-19?

Dika tša COVID-19 di a swana go baimana le batho ka moka. Batho ka moka ba swanetše go itšhireletša  gore ba se fetelwe le go fetetsa ba bangwe. O ka itšhireletša ka go:

  • Apara maseke ge o le bathong. Dira bonnete bja gore maseke wag ago o khupetsa nko le molomo le go lekana gabotse.
  • Hlapa matsogo gantši ka sesepe metsotswana ye 20 (goba šomiša sanithaisa ya go ba le alekhoholo)
  • Leka go dira sekgoba sa dimetara tše 2 go ba bangwe, efoga mafelo ao go tletšigo.
  • Efoga go tshwara sefahlego sa gago.
  • Hlwekišo ya tša tshepetšo ya mmele. Se se ra gore ge o gohlolela goba o thimulela godimo ga seja bana goba godimo ga thišu, o swanetše go lahlela ka seolelengmatlakala morago o hlape matsogo metsotswana ye 20.
  • Bula lefasetere ge go kgonega o hlwekiše bogodimo bja dilo tša ka ntlong ka malepola a manyane a 4 a politšhi ka meetseng a letara ye 1. O beye politšhe kgole le bana.