Categories
Physical Health Sepedi

Ke mmeleng ebile ke šomiša dinamelwa tša bohle, nka ya kliniking?

I am pregnant and use public transport to get to the clinic. Should I still go to the clinic?

Ge go kgonagala, itshepelele ge o e ya kliniking go efoga go ba kgauswi le mašabašaba a batho. Ge go hlokagala gore o šomiše pesana, leka go šia sekgoba magareng a gago le banamedi. O swanetše go latela ditaelo ka moka go itšhireletša kgahlanong le tshwaetšo ya COVID-19 bjalo ka bangwe. O ka ithuša ka go itšhireletša ka go:

  • Apara maseke wa gago wooo  thibago nko le molomo felele ge o le mafelong a bohle.
  • Hlapa diatla kgafetšakgafetša ge go kgonagala tekano ya metsotswana ye 20 ( šomiša sehlwekiša diatla).
  • Leka go ba kgole ka dikgato tše 2 le batho o be o efoga mafelo a go tlala batho.
  • Efoga go swaraswara sefahlego sa gago.
  • Netefatša gore o latela melao ya tša go tlhweko ge o hema: se se šupa gore o gohlolelale le go ethimulela ka bokagareng bja seokgola
  • Efoga go šomiša dinamelwa tša bohle ge go se na sekgoba magareng ga banamedi le ge ba bengwe ba sa apare sethiba nko le molomo.

Ge o na le phišo, ge o gohlola goba go šitwa go hema, hwetša thušo ya ka pela go ba tsa maphelo. Go hwetša tshedimošo gore o ka dira eng goba o ka leba kae, ikgokantšhe le ditsebi ka nomoro ya COVID-19 ya mahala ka tšhoganetšo go (0800 029 999/0800 111 132).

Ge go šitwa ga go hema go o gateletše o palelwa ke go bolela ga botse o na le sehlabi mo kgareng, o tlo hloka ampulentshe ya go o iša bookelong ka tšhoganetšo.

 Basadi bao ba ithwelego le bao ba sa tšwago go belega gammogo le bao ba tshwaeditšwego ka twatši ya COVID-19 ba swanetše go ya sekaleng ka matsatši ao a beilwego bjale ka setlwaedi.

 Ge go kgonagala, šomiša mogala pele o ka ya kliniking go hwetša ge go nale dipeakanyo tšeo di ikgethilwego tša go etela batho bao ba ithwelego le bao ba tšwago go belega