Categories
Physical Health Sepedi

Ke swanetše go swela pele ke eya kliniking ge ke le mmeleng?

Should I still go to the clinic during pregnancy?

Ee. Baimana ba swanetse go tšwela pele go ya sekaleng sa boimana. Apara maseke wa lešela. Ge o fihla lifelong leo, o tla botšišwa ka COVID-19, wa lekolwa kelophišo le go sanithaisewa matsogo. Bao ban ago le dika(go fiša, go gohlola ga go oma, mešifa ye bohloko, megolo ye bohloko, go palelwa ke go hema) bat la tla lekolwa ka phaposing ya go ikgetha gape le go dira diteko mohlomongwe.ge ona le dika tsa fase o tla kgopelwa go ikelela mosepelo o le ka gae ge o sa emetše dipoelo tsa gago tsa COVID-19. Ge ona le dika tše boima bj.k. go fiša kudu le go palelwa ke go hema o tla šala bookelong.