Categories
Physical Health Sepedi

Ke tla alafiwa bjang ge ke bolaya ke COVID-19?

How will I be treated if I get sick with COVID-19?

Ge o hwetšwa ona le COVID-19

  • Ge o le mathomong a boimana, o sa bajwe, a tla laolwa o le gae (go ikeletša mosepelo ) goba wa išiwa lefelong leo gonago le batho goba bao ba ka bago le COVID-19.
  • Lebakeng le letelele la boimana (dikgwedi tše 5) o tla laolwa o le ka gae (dika tša magareng e sego lešoko), o tla išiwa lefelong leo gonago le batho goba bao ba ka bago le COVID-19, goba wateng ya boimana ge o tshwerwe ke lešoko.
  • Ge ona le dika tša godimo bjalo ka phišo ya godimo le go felelwa ke moya go tla hlokega gore o leletše ampolentshe ya go iša mo ba berekang ka COVID-19 ya go ba le wate ya boimana, moo elego gore go tla nyakega hlokomelo yeo e tseneletšego.
  • Ge ona le ngwana , le swanetše go ba mmogo. Apara maseke ka dinako ka moka ge o tshwara ngwana le ge le kopana ka mmele- ka- mmele. Hlapa matsogo pele le morago ga go nyantsha ngwana.
  • Bašomi ba tša maphelo ba tla go hlokomela ba aperi diaparpsa tšhireletso  le go bea ka lifelong la go hlaolwa go balwetsi ba bangwe. O seke wa belaela ka se;ke go šireletša wena le basadi ba bangwe kgahlanong le coronavirus.