Categories
Physical Health Sepedi

Na baimana ba kotsing ye kgolo ya go tsena ke COVID-19?

Are pregnant woman more at risk for COVID-19?

Ka kakaretšo baimana ka moka gantši ba tshwara ke mpsikela, gape bana le dika tse bohloko kudu tša go amana le moukhuhlwane. Kalafi y aditsibi e eletšwa kudu mo baimaneng, eupša ga gona mereana ya go thibela COVID-19. Eupša ge ona le malwetši a khoroniki a go etša TB, madi a magolo, bolwetši bja pelo, HIV, bolwetši bja swikiri goba ona le mmele o montšhi, o ka hwetša COVID-19 go bapetswa le batho ba bangwe. Baimana ba bantši ba go ba le COVID-19 ba ka ikeletša mosepelo ka go dula ka gae. Ye ke nako ya go re baimana ba se fetiši bolwetši bjo. Go ba go sebe ba malwa (ba go se fete 10%) ba hloka sepetlele, kudu mo dikgweding tše tharo tsa mafelelo, mo bassadi ba bntsi ba swanetši go ela hloko go se  kekiši bolwetši bjo.