Categories
Physical Health Sepedi

Na bana ba go ba le twatši ya COVID-19 ba ka fetetša twatši ye go batho ba bangwe?

Can children with COVID-19 spread the virus to other people?

Ee. Bana ba ka lebelelega ba itekanetše goba e le COVID-19 ya kgabagareng, efela ba ka tshwaetša batho ba babgwe. Ge go kgonagala, bana ba swanetše go katološwa kgole le batho ba bagolo bao ba nago le malwetši a go swana le malwetši a mafahla (TB, kgetla, bolwetši bja swikiri le a mangwe malwetši a šoro. Bana ba bannyane ba swanetše go katološwa kgole le batšofe ba mengwaga ye 60 ka ge batšofe ba go ba le COVID-19 ba ka lwala kudu go feta baswa.