Categories
Physical Health Sepedi

Na COVID-19 e ka tshwara moimana?

Can the COVID-19 virus affect my pregnancy?

Baimana gantši ba tshwenyegile ka maphelo a bona le a ban aba bona bao ba se ba sego ba belegwa. Go baimana ba bantšhi, diteko di laetša gore twatši ga e fetele go ngwana goba go ya maswing a lebele.

Go bomma bao e sego ba bantši ba COVID-19, go a kgonega gore twatši e fetele ngwaneng. Eupša ga go nnete ya gore se se diragetše nakong ya boimana goba morago ga go belegwa. Go bohlokwa go tseba gore bana ga se ba belegwa bas a felelela goba ba bajwa kudu. Gape ga gona le bohlatse ba koketšego ya go goma tseleng.

Go fiša kudu ya go hlolwa ke se sengwe go ka hlolwa lešoko la ka pela. Ka gona basadi ba go fisa kudu ba swanetši go ya sepetlele goba kliniking ka potlako.