Categories
Physical Health Sepedi

Ngwana wa ka ona le dika tša mpsikela. Ke dire eng?

My child has flu symptoms which started yesterday. What should I do?

Bana ba na le mokgwa wa go swarwa ke twatši ya COVID-19 ya kgabagareng ge ba ka tshwaetšwa, efela ba ka tshwaetše ba bangwe ga bonolo. Ka ge re tsena sehleng sa mpsikela, ka nako ye bana ba ka fetelwa ke malwetši a mangwe ntle le twatši ya Corona. Dika tša go hlolwa ke ditwatši tše, di ka swana le tša COVID-19. O swanetše o latele melao ya tša hlweko go efoga COVID-19:

  • Hlapa diatla kgafetšakgafetša ge go kgonega ka sesepe tekano ya metsotswana ye 20 (šomiša sehlwekiši sa diatla).
  • Dula ka gae.
  • Ge o nyantšha, tšwela pele ka go nyantšha.
  • Ruta ngwana wa gago gore a se kgomakgome sefahlego.
  • Ruta ngwana wa gago hlweko ka tša go hema. Se se šupa gore ngwana a thibe molomo le nko, go gohlolelale le go ethimulela ka bokagareng bja seokgola goba ka gare ga thišu. Ngwana o swanetše go tseba gore morago ga go šomiša thišu, o swanetše go e lahlela ka gare ga mokotlana wa ditlakala wa go tswalela a fetše a hlape diatla ka sesepe tekano ya motsotswana ye 20.
  • Ngwana wa gago ga se a swanela go atla le go gokara batho bao ba nago le dika tša mpsikela.

Ge ngwana wa gago a nale phišo, ge a gohlola goba a šitwa go hema, nyaka thušo ya ka pela go ba tša maphelo. Go hwetša tshedimošo gore o ka dira eng goba o ka leba kae, ikgokaganye le ditsebi ka nomoro ya COVID-19 ya mahala ka tšhoganetšo go (0800 029 999/0800 111 132).