Categories
Physical Health Sepedi

Nka šireletša bjang bana ba ka ge ke šoma?

How can I protect my children if I am going out to work?

Ge o sa šomele gae, leka go šireletša bana le ba lapa la gago go twatši ya COVID-19.

  • Dula ka gae nako ye ntšhi le ye nnyane.
  •  Mošomong

• Apara maseke wa go hlweka yoo o thibago molomo le nko felele.

• Leka go katoga batho dikgato tše 2 ka nako tšohle.

O se ke wa atlana goba go gokara batho.

 • Se kgome sefahlego.

• Efoga moo go nago le makgotla.

• Leka go efoga go swaraswara moo go swaraswarago batho (mabati).

Ge go hlokagala gore o sware moo go swaraswarago batho nako le nako, o šomiše lešela la go ba le sehlwekiši.

• Hlapa diatla kgafetšakgafetša ka sesepe tekano ya metsotswana ye 20 (goba šomiša sesepe sa go hlwekiša diatla).

• O se ye gae le dišomišwa tša mošomong go swana le dipene ge go kgonagala (šomiša ya gago).

• Hlapa diatla pele o ka apola maseke

  • Ka gae.

• Ge go kgonagala, hlapa diatla le mmele o fetše o apare diaparo tša go hlweka pele o tsena ka gae.

• Hlapa diatla ka ge go lawetšwe.

• Phumula seo o tlago le sona gae ka sehlwekiši goba o šomiše malepolana a 4 a sehlwekiši ka gare ga litara ya meetse. Sehlwekiši se dulele kgole le bana.