Categories
Physical Health Sepedi

Nka šireletša bjang lesea la ka go kokwanahloko ya COVID-19?

How can I protect my newborn baby from COVID-19?

  • Ge o nyantšha: ka go hlapa diatla ga botse pele. Ge o nale twatši ya COVID-19, nyantšha o
  • apere maseke.
  • Swarela lesea kgareng (ruthufatša lesea).
  • Mongwe le mongwe ka gae o swanetše go hlapa diatla kgafetšakgafetša tekano ya metsotswana ye 20 ( goba ba šomiša saniothaesa ya diatla).
  • Kgetha batho ba babedi goba ba bararo ba go thuše ka go hlokomela lesea. Mongwe le mongwe yo a dulago le lesea, o swanetše go hlapa diatla nako le nako tekano ya metsotswana ye 20 pele le moraga ga go swara lesea. Ba swanetše go šomiša maseke wa maitirelo wa go hlweka ge ba le dula le lesea.
  • Ba se kgomakgome difahlego tša bona goba sa lesea.
  • Ga go yo a swanetšego go atla lesea sefahlego.
  • Ge go kgonagala, bangwe ba swanetše go ema kgato ye 1 go iša go tše 2 go tloga go yo a swerego lesea goba go lesea.
  • Ka gae go dule go hlwekile. Šomiša malepolana a mane a sehlwekiši ka gare ga litara ya meetse.
  • Sehlwekiši se dulele kgole le bana.