Categories
Physical Health Sepedi

Nka šireletša ngwana wa ka bjang kgahlanong le COVID-19 ge ke dula le leloko la gešo ebile ba bangwe ba sa šomele ka gae?

How can I protect my baby from COVID-19 when I live with an extended family and some work out of the house?

Ge o dula le leloko o swanetše go latela melao ya tša tlhweko kgahlanong le tshwaetšo ya COVID-19 bjalo ka batho ka moka. Wena le ngwana wa gago le ka itšhireletša ka go:

  • Hlapa diatla kgafetšakgafetša ka sesepe tekano ya metsotswana ye 20 (šomiša sesepe sa go hlwekiša diatla).
  • Leka go ikgaoganya ka dikgato tše 2 le batho, ge go kgonagala efoga melokoloko ya batho.
  • Efoga go swaraswara sefahlego.
  • Netefatša gore o latela melao ya tša go hlweka ge o hema. Se se šupa gore thiba molomo le nko ka bokagare bja seokgola goba ka thišu ge o gohlola goba ge o ethimula, o fetše o lahlele thišu ka mokotlaneng wa ditlakala wa go tswalela. Netefatša gore o hlapa diatla ka sesepe tekano ya metsotswana ye 20 ge o fetša
  • Se ke wa dumelela maloko a geno a swara lesea ntle le gore ba hlape diatla ga botse pele le ka morago ga go swara lesea le gore ba apare sethiba nko le molomo sa maitirelo seo se hlwekilwego sa go thiba nko le molomo ka nako tšohle
  • Efoga go atla lesea molomong goba sefahlegong.
  • Bula matsikangope ka nako tšohle ge go kgonagala o fetše o hlwekiše ka ngwakong ka go šomiša malepolana a ma 4 ka gre ga litara ya meetse. Politšhi e bolokelwe kgole le bana.

Ge o a nale phišo, ge o gohlola goba go šitwa go hema, nyaka thušo ya ka pela go ba tša maphelo. Go hwetša tshedimošo gore o ka dira eng goba o ka leba kae, ikgokaganye le ditsebi ka nomoro ya COVID-19 ya mahala ka tšhoganetšo go (0800 029 999/0800 111 132).