Categories
Physical Health Sepedi

Na baimana ba kotsing ye kgolo ya go tsena ke COVID-19?

Are pregnant woman more at risk for COVID-19? Ka kakaretšo baimana ka moka gantši ba tshwara ke mpsikela, gape bana le dika tse bohloko kudu tša go amana le moukhuhlwane. Kalafi y aditsibi e eletšwa kudu mo baimaneng, eupša ga gona mereana ya go thibela COVID-19. Eupša ge ona le malwetši a khoroniki a go […]

Categories
Physical Health Sepedi

Na COVID-19 e ka tshwara moimana?

Can the COVID-19 virus affect my pregnancy? Baimana gantši ba tshwenyegile ka maphelo a bona le a ban aba bona bao ba se ba sego ba belegwa. Go baimana ba bantšhi, diteko di laetša gore twatši ga e fetele go ngwana goba go ya maswing a lebele. Go bomma bao e sego ba bantši ba […]

Categories
Physical Health Sepedi

Ke diphetogo dife go baimana le batswetši nakong ye ya COVID-19

What’s different for pregnant and postnatal women in the time of COVID-19? Dika tša COVID-19 di a swana go baimana le batho ka moka. Batho ka moka ba swanetše go itšhireletša  gore ba se fetelwe le go fetetsa ba bangwe. O ka itšhireletša ka go: Apara maseke ge o le bathong. Dira bonnete bja gore […]

Categories
Sesotho

Ho sebetsana le tetebelo, letshoho le bokgoba nakong ya COVID-19

Coping with depression, anxiety and addictions during COVID-19 Nakong ya COVID-19, batho ba seng ba ntse ba phela ka tetebelo, letshoho kapa bokgoba ba ka ikutlwa maemo a bona a mpefala. Sena se a utlwahala. Haeba o nwa  meriana, o seke wa e tlohela ntle le ho bua le ngaka ya hao Haeba o na […]

Categories
Sesotho

Ho sebetsana le dikgoka tsa malapeng nakong ya COVID-19

Coping with family violence during COVID-19 Ho ba lapeng nakong ya COVID-19 ho ka baka keketseho ya dikgoka ho basadi le bana. Haeba sena se etsahala ho wena, maele ke ana a ka o thusang: E ba le moralo wa polokeho. Etsa hore founu ya hao e dule e tletse e na le moya. Kenya […]

Categories
Sesotho

Ho sebetsana le kgatello ya kelello jwaloka mme nakong ya COVID-19

Coping with stress as a mother during COVID-19 Jwaloka mme, o ka nna wa ba le kgatello e matla ya kelello le dingongoreho nakong ya COVID-19. Maele a ka o thusang ho sebetsana le kgatello ya kelello ke ana nakong ena. O ka e etsa ntho ena! Lemoha, bolela le ho amohela maikutlo a hao. […]

Categories
Physical Health Sesotho

Na nka nna ka ya tleliniking mabapi le thero ya malapa nakong ya COVID-19 le nakong ya ho kginwa ha ditshebeletso?

May I still go to the clinic for my family planning during the time of COVID-19 and during lockdown? Eya. O tla nne o thole ditshebeletso tsa thero ya malapa tleliniking ya lehae. Feela leka ho utlwa haeba ho na le diphethoho. Netefatsa hore o  tswella ka thero ya lelapa ho thibela ho ima ho […]

Categories
Physical Health Sesotho

Ke moimana mme ke sebedisa dipalangwang tsa setjhaba ho ya tleliniking. Na ke ntse ke lokela ho ya tleliniking?

I am pregnant and use public transport to get to the clinic. Should I still go to the clinic? Haeba o kgona, tsamaya ka maoto ho phema ho atamelana le batho ba bang. Haeba o lokela ho palama tekesi, leka ho bula sekgeo pakeng tsa hao le ba bang. O lokela ho nka mehato e […]

Categories
Physical Health Sesotho

Nka sireletsa ngwanaka jwang ho COVID-19 ha ke na le lelapa le leholo mme ba bang ba sebetsa ka ntle?

How can I protect my baby from COVID-19 when I live with an extended family and some work out of the house? Haeba o dula le lelapa le leholo, o lokela ho nka mehato e tshwanang ya ho phema tshwaetso ya COVID-19 jwaloka ba bang. Wena le ngwana hao le ka thusa ho itshireletsa ka […]

Categories
Physical Health Sesotho

Na bana ba nang le COVID-19 ba ka fetisetsa vaerase ena bathong ba bang?

Can children with COVID-19 spread the virus to other people? Eya. Bana ba ka shebahala ba le hantle kapa ba ba le COVID-19 e bobebe, feela ba ka nna ba fetisetsa vaerase bathong ba bang. Kahoo, ka hohle kamoo ho ka kgonehang, bana ba lokela ho arohanngwa le batho ba nang le mahloko a kang […]