Categories
Sepedi

Go fenya kgatelelo ya monagano, botšhogi le bokgoba nakong ya COVID-19

Coping with depression, anxiety and addictions during COVID-19 Ka nakong ye ya COVID-19,  Batho bao ba nago le kgatelelo ya monagano, botšhugi le bokgoba ba kaba ba ikwa šoro. Ye ya kwišišega. Ge o le mereaneng, o seke wa e fetola ntle le go botša ngaka ya gago. Ge ona le mokhanselara, dira bonnete bja […]

Categories
Sepedi

Go lwantšhana le tlhorišo ya ka malapeng nakong ya COVID-19

Coping with family violence during COVID-19 Gob aka gae nakong ye ya COVID-19 go ka oketsa dihlorišo tša badi le bana. Ge se se go hlagela dintlha tša go thuša ke tše: Eba le leano la tšhireletšo. Have a safety plan. Phela o tšhatšhešitše founo ya gago le go reka athaeme. Beya dinomoro tša tšhoganetšo […]

Categories
Sepedi

Go laola kgatelelo ya managano bjalo ka mma nakong ya COVID-19

Coping with stress as a mother during COVID-19 Bjalo ka mma, o swanetše goba o tshwenyega kudu nakong ye ya COVID-19. Tše ke dintlha tšeo o ka di šomišago nakong ye. O ka dira se! Lebelela, efa leina le go amogela maikutlo a gago. Fokotša nako ya gago ya go lebelela ditaba ge di go […]

Categories
Sesotho

Ho sebetsana le tetebelo, letshoho le bokgoba nakong ya COVID-19

Coping with depression, anxiety and addictions during COVID-19 Nakong ya COVID-19, batho ba seng ba ntse ba phela ka tetebelo, letshoho kapa bokgoba ba ka ikutlwa maemo a bona a mpefala. Sena se a utlwahala. Haeba o nwa  meriana, o seke wa e tlohela ntle le ho bua le ngaka ya hao Haeba o na […]

Categories
Sesotho

Ho sebetsana le dikgoka tsa malapeng nakong ya COVID-19

Coping with family violence during COVID-19 Ho ba lapeng nakong ya COVID-19 ho ka baka keketseho ya dikgoka ho basadi le bana. Haeba sena se etsahala ho wena, maele ke ana a ka o thusang: E ba le moralo wa polokeho. Etsa hore founu ya hao e dule e tletse e na le moya. Kenya […]

Categories
Sesotho

Ho sebetsana le kgatello ya kelello jwaloka mme nakong ya COVID-19

Coping with stress as a mother during COVID-19 Jwaloka mme, o ka nna wa ba le kgatello e matla ya kelello le dingongoreho nakong ya COVID-19. Maele a ka o thusang ho sebetsana le kgatello ya kelello ke ana nakong ena. O ka e etsa ntho ena! Lemoha, bolela le ho amohela maikutlo a hao. […]

Categories
Sesotho

How do you know if you’re worrying too much: O ka tseba jwang haeba o ngongorehile ho feta tekano?

Motho e mong le e mong o ngongorehile nakong ena e thata ya COVID-19. Ho tlwaelehile hore batho ba ikutlwe ka tsela ena tlasa maemo ana. Empa batho ba bang ba tshoha le ho ngongoreha ho feta tekano. O ka tseba jwang haeba o ngongorehile ho feta tekano? O tshwenyehile haholo ka hore o ka […]

Categories
Sesotho

How should I deal with suicidal thoughts during COVID-19: Nka sebetsana jwang le ho tetebela le maikutlo a ho ipolaya nakong ya COVID-19?

Dinakong tsena tse thata, bomme ba bang ba kanna ba tlelwa ke maikutlo a mabe. Ba bang ba ka ikutlwa hampe hoo ba ka nahanang ho ipolaya. Na: o ikutlwa o thaba o bile o felletswe ke tshepo ka dinako tsohle? o utlwa o sa thabele letho? o batla ho dula o le mong? o […]

Categories
Sesotho

How do you know if you’re depressed: O ka tseba jwang haeba o tetebetse maikutlong?

Ho tlwaelehile hore batho ba ka ngongoreha dinakong tsena tse thata tsa COVID-19. Ka dinako tse ding ho ngongoreha kapa kgatello ya maikutlo, kapa taba ya ho se kgone ho kopana le batho ba bang e ka etsa hore o tetebele maikutlong. O ka tseba jwang haeba o tetebetse maikutlong? Tsena ke tse ding tsa […]

Categories
Sesotho

How do I deal with changes in how services work: Nka sebetsana jwang le diphetoho?

Maemo a thata a COVID-19 a tlisitse diphethoho tseleng ya ditshebeletso. O ka nna wa kopana le diphetoho tleliniking, seteisheneng sa sepolesa kapa ditshebeletsong tsa setjhaba le tsa bophelo. Ho ka boela ha etsahala hore bafani ba ditshebeletso ba sa ntse ba ithuta mekgwa e metjha ya tshebetso mme ha ba so tsebe hantle kamoo […]