Categories
isiZulu Mental Health

Coping with family violence: Ukumelana nodlame emndeni ngesikhathi seCOVID-19

Kulesi sikhathi seCornovirus imindeni ingazizwa ingaphansi kwengcindezi enkulu. Imindeni ingazithola ivalelekile ekhaya ndawonye, abanye bengakwazi ukusebenza bagcine sebekhathazekile ngokuthi bazoziphilisa ngani uma imali ingasekho. Amanye amalunga omndeni kungenzeka aqale ukuphuza utshwala noma athathe izidakamizwa njengendlela yokubhekana nengcindezi. Konke lokhu kungaholela ekwenyukeni kwezinga lokuhlukunyezwa ngokwamandla, okomoya noma ngokobulili kakhulukazi ezinganeni nabantu besifazane. Ukuzithola uvaleleke ekhaya nomuntu […]

Categories
isiZulu Mental Health

Dealing with stress: Ukuba umama ophetwe yindcindezi ngesikhathi se-COVID-19

Ngaphezu kokuzinakekela wena wedwa, kumele uphinde unakekele izingane kanye nomndeni wakho. Ngakho ke, ngalesi sikhathi se-CORONAVIRUS. Kujwayelekile ukuba nengcindezi nokukhathazeka ngokweqile. Kungaba ukuthi unemicabango ethusayo ngenxa yokuthola nokuthwala igciwane yiCORONAVIRUS. Ucabanga ukuthi: “kungenzakalani okubi kuzingane zam’?” “Uma ngigula zizonakekelwa ngubani ngubani izingane zam’?” Ukuvalwa kwezikole kungenza ukhathazeke ngokweqile ngezingane ngoba zihlezi ekhaya nsukuzonke Abanye omama […]

Categories
isiZulu Mental Health

Dealing with depression: Ukuphateka kabi, ukukathazeka nokusebensisa izidakamizwa ngqokweqile ngesikhathi ngeCOVID-19

Uma ungumama obevele ekade enobunzima nokudangala, ukukhathezeka, nokusebenzisa izidakamizwa ngokweqile, lesisikhathi seCoronavirus singenza lemizwa ibe ngeyedlulele. Ungathola ukuthi uphethwe ubuhlungu emzimbeni, unenkinga yokulala, ukuthukuthela kalula, nokubanemicabango edabukisayo.  Kulungile ukuba uzizwe ngalendlela. Okubalulekile ukuziphatha kahle kulesi sikhathi.  Nansi imiyalezo engasiza omama abaphethwe ukudangala, ukukhathazeka, noma ukusebenzisa izidakamizwa ngokweqile:  Uziphathe kahle  Uma uzithola ukhathazeka kakhulu noma ucabanga […]