Categories
Sepedi

Go fenya kgatelelo ya monagano, botšhogi le bokgoba nakong ya COVID-19

Coping with depression, anxiety and addictions during COVID-19 Ka nakong ye ya COVID-19,  Batho bao ba nago le kgatelelo ya monagano, botšhugi le bokgoba ba kaba ba ikwa šoro. Ye ya kwišišega. Ge o le mereaneng, o seke wa e fetola ntle le go botša ngaka ya gago. Ge ona le mokhanselara, dira bonnete bja […]

Categories
Sepedi

Go lwantšhana le tlhorišo ya ka malapeng nakong ya COVID-19

Coping with family violence during COVID-19 Gob aka gae nakong ye ya COVID-19 go ka oketsa dihlorišo tša badi le bana. Ge se se go hlagela dintlha tša go thuša ke tše: Eba le leano la tšhireletšo. Have a safety plan. Phela o tšhatšhešitše founo ya gago le go reka athaeme. Beya dinomoro tša tšhoganetšo […]

Categories
Sepedi

Go laola kgatelelo ya managano bjalo ka mma nakong ya COVID-19

Coping with stress as a mother during COVID-19 Bjalo ka mma, o swanetše goba o tshwenyega kudu nakong ye ya COVID-19. Tše ke dintlha tšeo o ka di šomišago nakong ye. O ka dira se! Lebelela, efa leina le go amogela maikutlo a gago. Fokotša nako ya gago ya go lebelela ditaba ge di go […]

Categories
Sepedi

How do I deal with changes in how services work: Nka phela bjang ka diphetogo tša ka tsela yeo ditirelo di abiwago ka gona?

Taba ya COVID-19 e boima gape e tlišitše diphetogo tše ntši ka  kabong ya ditirelo. O kaba le mathatana ge o eya kliniking, setišing sa maphodisa go ba ge o šomiša ditirelo tša maphelo goba  tša leago. Baabi ba ditirelo le bona ba leka ka mekgwa ye ye meswa ya go dira dilo gape ba […]

Categories
Sepedi

How do you know if you’re depressed: O tseba bjang gore ona le kgatelo ya monagano?

Go lokile go ikwa o tshwenyegile mo nakong ye ya COVID-19. Nako yengwe go tshwenyega moyeng goba kgatelelo ya monagano ge o bona batho ba bangwe go ka go tlišetša kgatelelo ya moyanagano. O tla tseba bjang gore ona le kgatelelo ya monagano. Tše ke dilo tše dingwe tšeo o swanetšego go di hlokomela: Go […]

Categories
Sepedi

How do you know if you’re worrying too much: O tseba bjang gore o tshwenyega kudu?

O mongwe le omongwe o tshwenyegile mo nakong ye ya COVID-19. Ke setlwaedi go ikwa ka mokgwa yo mo maemong a go se tlwaelege.Eupša go ba bangwe, go tshwenyega, go ba le kgatelelo ya monagano le letšhogo di kaba kudu. O tlo tseba bjang gore o a imelwa? O tšhenyegile kudu kudu ka go hwetša […]

Categories
Sepedi

How should I deal with suicidal thoughts during COVID-19: Naa nka šogana bjang le megopolo ya go seloke goba ya go ipolaya nakong ye ya COVID-19?

Mo nakong ye ye boima, bomma ba kaba le megopolo ye selege ya go se nyakege. Ba bangwe b aka ikwa go se go loke go nagana ka go ipolaya. O: Ikwa o nyamile le go se nyakege ka dinako tše dintšhi? Sa ipsini  ka selo? Nyaka go ba nnoši? Sa bone mokgwa wa go […]