Categories
PIP Sepedi

How do I tell my child that I, or someone close to them has COVID-19: Tlhokomelo ya ngwana ge motswadi ana le COVID-19

Batho bao banago le COVID-19 ba swanetše go itlhaola go batho gore ba se ba fetetše ka  twatši. Bašomi ba tša maphelo ba tla go botša nako ye o swanetšego go itlhaola ka yona. Boledišana le bona gore o swanetše go itlhaolela ka gae goba bookelong. Ge eba gona le motho o mongwe (wa go […]

Categories
PIP Sepedi

How do I safely use and store sanitisers and disinfectants at home: Tšhomišo ya dibolayatwatši le dihlwekiši ka gae

Gona le mešome ye mentši ya go šomiša poliši le dibolaya ditwatši matsogong ka nako ye – Dira bonnete bja gore BANA GA BADI FIHLELELE. O seke wa di bea ka bobolokelong bja go swana le tša dinotšedidi goba meetse Hlatswa dibapadišane tša bana goba didrišwa tša bona tšeo ba ka di išago ka gona […]

Categories
PIP Sepedi

What do I do if my child is sick and I’m not sure if it’s COVID-19: Dika tša go laetša bolwetši

O ka tshwenyega ge o bona ngwana wa gago a bajwa kudu go feta mehleng ka mukhwuhlwane.  Mohlomong ga a je, o hema ka pela, ga ana maatla, ga a raloke, o kwa go fiša kudu, o a tšhologa. Mohlomongwe ona na le sebabo, o na le methalo matsogong le maotong goba leleme le molomoke […]

Categories
PIP Sepedi

What Can I Expect if my Child has to be Admitted to Hospital: Tša bookelong

Ke eng tšeo ke swanetšego go di latela ge ngwana wa ka a amogetšwe bookelong? Ge ngwana wa gago a se gabotse go hlokega gore a dule bookelong, ngaka o tla tšea diteko go tšwa ka nkong le / ka molomong go lekola twatši ya go hlola COVID-19.  Se ga se bose eupša ga se […]

Categories
PIP Sepedi

Are there any risks for children who get ill with COVID-19: Mathata a nako ye telele ya tša maphelo go bana

Ge bana ba na le mathata a mangwe a tša maphelo, ba ka bajwa kudu ka COVID-19.  Ba ke bana bao ba nago le mathata a tša kalafo bao ba hlokago go bona ngaka goba go ya kliniking kgafetšakgafetša.Mehlala e mengwe ke: bana bao ba nago le bolwetši baja swikiri, bolwetši bja pelo, asthma, TB, […]

Categories
PIP Sepedi

How does COVID-19 affect babies and children: Dikamo tša COVID-19 go masea le bana

Gantši ga ba na le dika goba ba na le dika tše nnyane go bapetšwa le batho ba bagolo Dika tsa COVID-19 di a swana go bana le batho ba bagolo. Dika di swana le tša mokhuhlwane: ngwana a ka fiša, a tšwa mamina le go gohlola. Ka nako yengwe ba ba le lehlatšo le […]

Categories
PIP Sepedi

What to know about the spread of COVID-19 in children and babies: Phetelo ya twatši

Naa masea le bana ba ka tsena ke covid-19? Ee, bana ba ka tsena ke COVID-19, EUPŠA ga se gantši go bapetšwa le ba bagolo.Tšeo ke ditaba tše botse! Naa ngwana wa ka a ka mphetetša ka covid-19? Go a kgonega, EUPŠA ga se kudu go bapetšwa le ge motswadi a fetetša ngwana ka twatši. […]

Categories
PIP Sepedi

How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Nka šireletša bana baka bjang ge ba eya sekolong goba go itšhudulla?

Ka tlaleletšo ya bana ba mengwaga ya go feta ye mebedi ka go apara dimaseke Gopotša ngwana wag ago go dira bokgole bja dimetara tše 1-2  Go batho, go akaretšwa le bagwera. Ba sešomišo didirišwa tšeo batho ba bangwe ba dikgomilego. Ba šomiše sanithaisa gantši le go hlapa matsogo ge ba boa gae. Ruta ban […]

Categories
PIP Sepedi

What if my child is in contact with someone with COVID-19: Ge eba ngwana waka o bile le motho wa go ba le COVID-19?

Go ya le ka gore ba “bile bokgauswi” goba aowa. “Bokgauswi ba “methara’ o tee go tloga go ngwana wa gago metsotso ya go feta 15 ge eba batho bao ba be ba se ba apare maseke. Kopabo ya ka gae: E tloba kopano ya kgauswi, , ka gona ngwana wag ago o swanetše go […]

Categories
PIP Sepedi

How can I prevent my child passing on COVID-19 at home: Nka dira bjang go efoga gore ngwana waka a fetiše covid-19 ka gae?

Ge eba gona le motho wa go feta mengwaga ye 65 goba wa goba le mmele o mogolo goba bolwetši bja swikiri, madi a magolo, goba bolwetši bja mafahla. Ban aka moka ba go feta mengwaga ye  mebedi ba swanetše go apara dimaseke le go dira sekgoba sa (dimetara tše 2) go motho yo a […]