Categories
PIP Sesotho

How do I tell my child that I, or someone close to them has COVID-19: Ho hlokomela bana haeba motswadi a tshwaeditswe ke COVID-19

Batho ba nang le COVID-19 ba lokela ho ikarola ho ba bang e le hore vaerase e se ke ya nama. Mosebeletsi wa tsa bophelo bo botle o tla o bolella hore na o lokela ho ikarola ho ba bang ka matsatsi a makae mme o ka buisana le yena hore na o ka ikarola […]

Categories
PIP Sesotho

How do I safely use and store sanitisers and disinfectants at home: Ho sebedisa dibolaya-dikokwanahloko lapeng

Hona jwale batho ba bangata ba se ba sebedisa bleach le dibolaya-dikokwanahloko tse tlotsang matsoho, kahoo netefatsa hore o di BEHA HOLE MOO BANA BA KEKENG BA DI FIHLELA. O se ke wa tshela dibolaya-dikokwanahloko ka dibotlolong tse ka etsang hore batho ba nahane hore ke senomaphodi kapa metsi. Hlatswa dijana tsohle tseo bana ba […]

Categories
PIP Sesotho

What do I do if my child is sick and I’m not sure if it’s COVID-19: Ho bontsha matshwao a ho kula

Ke lokela ho etsang haeba ngwana wa ka a kula haholo mme ke sa tsebe hore na o tshwerwe ke COVID-19 kapa tjhe? O ka nna wa ngongoreha haeba o bona ngwana wa hao a kula ho feta ka moo a tlwaetseng ha a tshwerwe ke sefuba kapa mokgohlane. Mohlomong ha a je, o hema […]

Categories
PIP Sesotho

What Can I Expect if my Child has to be Admitted to Hospital: Ho amohelwa sepetlele

Ke eng seo nka se lebellang haeba ngwana wa ka a amohelwa sepetlele? Haeba ho etsahala hore ngwana wa hao a tlamehe ho amohelwa sepetlele, dingaka di tla nka disampole nkong le molomong wa ngwana wa hao ho bona hore na ha a na tshwaetso ya COVID-19. Ke nnete hore sena ha se ntho e […]

Categories
PIP Sesotho

Are there any risks for children who get ill with COVID-19: Bana ba kgathatswang ke ho kula

Haeba bana ba kgathatswa ke ho kula ha nako e telele, COVID-19 e ka etsa hore ba kule le ho feta. Bana ke bana ba kgathatswang ke ho kula ba dulang ba ya tleliniking le ngakeng kgafetsa. Ka mohlala bana bana ba akaretsa: ba tshwerweng ke lefu la tswekere, lefu la pelo, asthma, TB, kankere, […]

Categories
PIP Sesotho

How does COVID-19 affect babies and children: Ditlamorao tsa COVID-19 ho Masea le Bana

COVID-19 e ama masea le bana jwang? Hangata bana ha ba bontshe matshwao hohang kapa ba ba feela le matshwao a mokgohlane o tlwaelehileng Bana le batswadi ba bontsha matshwao a tshwanang a COVID-19. Matshwao a teng a tshwana le a sefuba kapa mokgohlane: ngwana a ka tshwarwa ke feberu, a kgohlela le ho tswa […]

Categories
PIP Sesotho

What to know about the spread of COVID-19 in children and babies: Ho ata ha tshwaetso

Na masea le bana ba ka tshwaetswa ke COVID-19? Eya, bana ba ka tshwaetswa ke COVID-19, EMPA menyetla ya hore ba tshwaetswe e tlase papisong le batho ba baholo. Tsena ke ditaba tse monate! Na lesea kapa ngwana wa ka a ka ntshwaetsa ka COVID-19? Seo se a kgoneha, EMPA menyetla ya teng e tlase […]

Categories
PIP Sesotho

How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Nka tshireletsa bana ba ka jwang ha ba ilo ikwetlisa kapa ha ba ya sekolong?

Ho phaellla tabeng ya hore bana ba ka hodimo ho dilemo tse pedi ba lokela ho rwala dimaske Hopotsa bana ba hao hore ba lokela ho  siya sebaka  sa mithara ho isa ho tse pedi dipakeng tsa bona le batho ba bang esita le metswalle ya bona. O se ke wa sebedisa disebediswa tsa ho […]

Categories
PIP Sesotho

What if my child is in contact with someone with COVID-19: Ke lokela ho etsa eng haeba ngwana wa ka a kopane le motho ya nang le COVID-19?

Ho itshetlehile ka hore na ba ne ba atamelane hakae. Batho ba atamelaneng haholo ke bao sebaka se dipakeng tsa bona se leng ka tlase ho mithara mme ba le hammoho nako e fetang metsotso e leshome le metso e mehlano mme a le mong kapa ka bobedi ba bona ba sa rwala maske. Lapeng: […]

Categories
PIP Sesotho

How can I prevent my child passing on COVID-19 at home: Ke eng se ka etswang hore ngwana wa ka a se ke a tlisa COVID-19 lapeng?

Haeba le dula le motho ya ka hodimo ho dilemo tse 65, ya nonneng haholo, ya nang le lefu la tswekere, phallo e hodimo ya madi kapa lefu la matshwafo. Bana bohle ba ka hodimo ho dilemo tse pedi ba lokela ho rwala dimaske le ho siya sebaka dipakeng (dimithara tse pedi) tsa bona le […]