Categories
PIP Sesotho

How will I know if my child has COVID-19: Ke tla tseba jwang ha ngwana wa ka a tshwaeditswe ke COVID-19, hona ke eng seo ke tlamehang ho se etsa?

Ho ka etsahala hore ngwana wa hao o tshwaeditswe ke COVID-19 haeba a na le a mang a matshwao ana: ho kgohlela, mmetso o bohloko, ho kwaleha, ho lahlehelwa ke tatso kapa bokgoni ba ho fofonela ho tsamayang le feberu, ho fellwa ke matla, mesifa e bohloko kapa letshollo. Ho ka etsahala hore ngwana a […]

Categories
PIP Sesotho

Are there medicines to prevent my child getting COVID-19: na ke nnete hore ho na le dintho tseo nka di fang ngwana wa ka tse ka etsang hore a se ke a tshwaetswa ke COVID-19?

Hlokomela “ditaba tsa leshano”!! Ho na le dintho tse ngata tseo e seng nnete tseo batho ba ntseng ba di bolellwa nakong ena. Ha jwale ha ho eso fumanwe dimatlafatsi, divithamini, ditlhare kapa meriana e ka thibelang tshwaetso ya COVID-19 ho bana (kapa ho batho ba baholo) Ele hore o dule o phetse hantle, eja […]

Categories
PIP Sesotho

What can I do if my child does not like to wear a mask: Ke etse eng haeba ngwana wa ka a sa rate ho rwala maske?

Haeba bana ba hao ba tshaba kapa ba sa rate ho rwala maske etsa hore ba itlwaetse ba sa le hae ho di rwala le ho di hlatswa ba balle dibuka kapa o ba phetele dipale tse tla ba kgothalletsa ho rwala dimaske etsa hore dimaske tsa bana di be ntle le hore di ba […]

Categories
PIP Sesotho

What does my child need to know about masks: Ke eng seo ngwana wa ka a lokelang ho se tseba ka dimaske?

Hopotsa ngwana wa hao dintho tsena Rwala maske wa hao haeba o sebedisa dipalangwang tsa setjhaba ho ya sekolong Netefatsa hore maske o kwahela nko le molomo.  Rola maske wa hao feela ha o ja kapa o nwa (o behe sebakeng se bolokehileng). Ha o rola maske, o tshware ka dithapo tsa wona, o se […]

Categories
PIP Sesotho

What can I do to protect my child from getting or passing on COVID-19 at school: ke lokela ho etsa eng e le hore ngwana wa ka a se ke a tshwaetswa kapa a tshwaetsa ba bang ka COVID-19 sekolong?

Bolella ngwana wa hao hore a etse dintho tse latelang ele ho itshireletsa Haeba ngwana a le dilemo di pedi kapa ho feta, o lokela ho kenya maske o kwahelang nko le molomo Ho se atamelane le ba bang–netefatsa hore o siya sebaka sa mithara ho isa ho tse pedi dipakeng tsa hao le motho […]

Categories
PIP Sesotho

Should My Child Go Back to School: Na ngwana wa ka o lokela ho kgutlela sekolong?

Eya. Ditsebi di re ho molemo hore bana ba kgutlele sekolong Ke nnete hore batswadi ba ka ngongoreha ka polokeho ya bana mabapi le ho kgutlela ha bona sekolong. Leha ho le jwalo re lokela ho hopola hore menyetla ya hore bana ba tshwarwe ke COVID-19 e tlase mme le haeba e ka ba tshwaetsa […]