Categories
Physical Health Sesotho

Should I still take my baby for immunisations: Kentelo ya Bana

Mokgwa wa Dipotso le Dikarabo: Na ke lokela ho isa ngwana wa ka hore a ilo entwa Eya. Ngwana wa hao o sa ntse a lokela hore a iswe enteng jwaloka tlwaelo. Mmuso o itse ho entwa ha bana ke karolo ya ditshebeletso tsa bohlokwa. Haeba o ka wa kgona ho ya tleliniking ka kopo […]

Categories
Physical Health Sesotho

Should Children Wear Face Masks: Ho rwala dimaske ha bana

Mokgwa wa Dipotso le Dikarabo: Na bana ba lokela ho rwala dimaske? Bana ba ka hodimo ho dilemo tse pedi ba lokela ho rwala dimaske ha ba tswa lapeng. Ba boetse ba lokela ho siya sebaka sa bonyane dimithara tse pedi dipakeng tsa bona le batho ba bang. Bona e ka ba botelele bo lekanang […]

Categories
Physical Health Sesotho

What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Bana ba kopaneng le motho ya nang le COVID-19

Mokgwa wa Dipotso le Dikarabo: Ho na le motho ya nang le tshwaetso ya COVID-19 lapeng. Ke lokela ho etsang haeba ke ngongorehile ka polokeho ya ngwana wa ka? Ha bana ba tshwaeditswe ke vaerase ya COVID-19, hangata ha ba kule hampe jwaloka batho ba baholo. Leha ho le jwalo, bana ba bang ba ntse […]

Categories
Physical Health Sepedi

Should Children Wear Face Masks: Bana ba swanetši go apara maseke wa sethiba nko le molomo?

Bana ba go feta mengwaga ye mebedi ba swanetše go apara maseke wa go thiba molomo le nko ka dinako ka moka ge ba etšwa ka gae. Gape ba swanetše go dula bokgole bja dimetara tše 2 go tloga go motho. Se ke bogolo bja mpete. Eupša, ngwana ga se a swanela go apara maseke […]

Categories
Physical Health Sepedi

What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Bana bao ba bilego hleng le batho ba go ba le kokwanahloko ya COVID-19

Ge bana ba ka tshwaetšwa ka twatši, gantši ba swarwa ke COVID-19 ya kgabagareng go fapana le batho ba ba golo. Bana ba bangwe ba ka lwala kudu ka ge ba swerwe ke COVID-19, kudu boa ba sa itekanela go swana le ge ba e na le phepompe, bolwetši bja mafahla (TB), twatši ya HIV, […]

Categories
Physical Health Sepedi

Should I still take my baby for immunisations: Nka iša lesea la ka thibelong ya malwetšwi?

Ee. Lesea la gago le swanetše go išwa thibelong ya malwetši bjalo ka setlwaedi. Mmušo o boletše gore thibelo ya malwetši go masea e bohlokwa. Ge o kgona go ya kliniking, itlhokomele mo tseleng o latele melao ya go itšhireletša. Apara maseke o se ke wa se swaraswara. Hlapa diatla tekano ya metsotso ye 20 […]

Categories
Physical Health isiZulu

Should I still take my baby for immunisations: Uhlelo Lwemibuzo Nezimpendulo: Ingabe kumele ngiyise ingane yami ukuyogoma?

Yebo. Ingane yakho kusamele uyimukise ukuyogoma njengenjwayelo. Uhulumeni uthe ukugoma yinsizakalo ebalulekile. Uma ukwazi ukufinyelela emitholampilo, sicela uzinakekele futhi usebenzise zonke izindlela ezijwayelekile zokuvikela.  Gqoka isifihla-buso sendwangu futhi ungalokhu usibambabamba. Geza izandla zakho ngensipho imizuzwana engama-20 ngaphambili nangemuva kokuba sezindaweni noma ezithuthini zomphakathi. Sicela wabelane ngamagama emitholampilo engasanikeli ngemigomo ucingo lwamahhala lwe-COVID-19 (0800 029 999/0800 111 132). […]

Categories
Physical Health isiZulu

Should children wear a face mask: Izingane ezigqoke izifihla-buso

Izingane ezineminyaka engaphezu kuka-2 kumele zifake izifihla-buso uma zingaphandle kwekhaya. Kodwa, kusamele futhi ukuba zizigcine ziqhele ngamamitha angaba ngu-2 kwabanye abantu. Lokho kungaba cishe ubude bombhede. Kodwa, ingane akumele ifake isifihla-buso uma Ingakwazi ukuphefumula kahle ngesifihla-buso Senza ukuba ibambabambe isifihla-buso futhi ithinte ubuso bayo kaningi Ingakwazi ukukhipha isifihla-buso ngokwayo ngenxa yokukhubazeka Ingaphansi kweminyaka engu-2

Categories
Physical Health isiZulu

What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Izingane ezixhumana nomuntu one-COVID-19

Uhlelo Lwemibuzo Nezimpendulo: Kunomuntu one-COVID-19 ekhaya. Yini okumele ngiyenze uma ngikhathazekile ngempilo yengane yami? Uma izingane zitheleleka ngegciwane, bavame ukuba nohlobo olungelubi kangako lwe-COVID-19 kunabantu abadala. Ezinye izingane zingase zigule kakhulu nge-COVID-19, ikakhulukazi uma zinezinye izinkinga zokuphila, njengokungondleki, i-TB, i-HIV, isifo somoya nezinye izinkinga zesifuba noma izifo zesikhathi eside. Uma ingane yakho igula, kungaba ngenxa […]

Categories
Physical Health isiXhosa

Should Children Wear Face Masks: Abantwana abanxibe izifonyo

Inkqubo yeMibuzo neeMpendulo: Ngaba abantwana bafanele banxibe izifonyo zasebusweni? Abantwana abangaphezu kweminyaka emibini kufuneka banxibe isifonyo sasebusweni xa bengaphandle ekhaya kodwa kufuneka kwakhona bagcine umgama weemitha ezimbini kude nabanye abantu. Oko kumalunga nobude bebhedi.   Kodwa, umntwana makanganxibi sifonyo ukuba Akakwazi kuphefumla kakuhle ngesifonyo Simenza asifonyoze yaye aphathe ubuso mpela Akakwazi kususa sifonyo ngokwakhe kuba […]