Categories
Physical Health isiXhosa

Kufuneka ndenzeni ukuba andiziva kakuhle lo gama ndikhulelwe?

What should I do if I don’t feel well in pregnancy? Ukuba uneempawu ze-COVID-19 kunye/okanye  iimpawu zokumitha ezikuxhalabisayo ezifana nokopha, ukushukuma kanciane kosana, ukuqabhuka kwamanzi, yiya kwiziko lakho lezempilo. Ukukhohlela makungakunqandi ekubeni ufumane inkathalo efanelekileyo yakho nosana lwakho. Qiniseka ukuba uqala ngokuxelela igosa lezempilo ngeempawu ze-COVID-19 zakho okanye ezinye iimpawu ngokukhawuleza wakuba ufike ekliniki. s […]

Categories
Physical Health isiXhosa

Ingaba ndiza kunyangwa njani ukuba ndiguliswa yi-COVID-19?

How will I be treated if I get sick with COVID-19? Ukuba unayo i-COVID-19 Xa usakhulelwe ukwinyanga ezimbalwa, uza kunyangelwa ekhaya (uzibhekelise ebantwini) okanye endaweni enabanye abantu abanganayo okanye abanayo i-COVID-19. Xa sele ukhulelwe kakhulu (emva kweenyanga ezi 5) uza kunyangwa ekhaya (xa uneempawu eziphakathi yaye ungalunywa), endaweni ekhuselekileyo enabanye abantu abosulelekileyo okanye kwindawo yakho […]

Categories
Physical Health isiXhosa

Kufuneka ndenze ntoni ukuba ndineempawu ze-COVID-19?

What should I do if I have symptoms of COVID-19? Oomama abakhulelweyo abanazo naziphi na iimpawu ze-COVID-19  (umkhuhlane, unkonkonko, ukuqaqamba kwezihlunu, umqala obuhlungu, ukunzinyelwa kukuphefumla) kufuneka bahlolwe. Nceda utsalele inombolo yasimahla (0800 029999) okanye uye kwikliniki ekufutshane ngexesha lokukhulelwa ukuya kuqonda ukuba uye phi ukuya kuzivavanya okanye ukuba ufanele utsalele inqwelo yezigulana ukuze ikuse esibhedlele […]

Categories
Physical Health isiXhosa

Ingaba ndingaqhubeka ukuya ekliniki ngexesha ndikhulelwe?

Should I still go to the clinic for antenatal appointments? Ewe. Oomama abakhulelweyo kufuneka baqhubeke besiya kumadinga wabo acwangcisiweyo angexesha lokukhulelwa. Nxiba ilaphu lokogquma iimpumlo nomlomo. Xa ufika kwelo ziko, uza kubuzwa imibuzo malunga ne-COVID-19, uhlolwe izinga lakho lobushushu uze ucelwe ukuba usebenzise isibulali zintsholongwane ezandleni. Abo mama baneempawu,  (umkhuhlane, unkonkonko, izihlunu eziqaqambayo, umqala ubuhlungu, […]

Categories
Physical Health isiXhosa

Ingaba oomama abakhulelweyo basemngciphekweni ophezulu we-COVID-19?

Are pregnant women at greater risk of getting COVID-19? Ngokubanzi, oomama abakhulelweyo bangathi bafumane “umkhuhlane” wokutshintsha kwamaxesha onyaka lula, yaye banganeempawu ezimbi kakhulu zezigulo ezifana nomkhuhlane. Amagosa ezempilo akhuthaza izitofu zomkhuhlane koomama abakhulelweyo kodwa akukaziwa ukuba i-COVID-19 imbi kakhulu na koomama abakhulelweyo. Kweli xesha, akukho thintela wayo. Ukuba unazo naziphi na izigulo  ezifana nesifo sephepha […]

Categories
Physical Health isiXhosa

Ingaba intsholongwane i-COVID-19 iyakuchaphazela ukukhulelwa kwam?

Can the Coronavirus affect my pregnancy? Oomama abakhulelweyo basoloko benexhala lokuba ibachaphazela njani intsholongwane kunye nempilo yabo kunye neyosana lwabo olungekazalwa. Akukho bungqina okwangoku, ukuba intsholongwane eyenza i- COVID-19 ingahamba idlule esibelekweni ukuya kosulela usana olungekazalwa. Kwakhona akukho bungqina bamathuba amaninzi okuphuma kwesisu okanye ukuzalwa kosana oluneezinto eingaqhelekanga. Umkhuhlane okwiqondo eliphezulu osuswa nayintoni na ungenza […]

Categories
Physical Health isiXhosa Uncategorised

Yintoni eyahlukileyo koomama abakhulelweyo nabagqiba kubeleka ngexesha lentsholongwane i-COVID-19?

What’s Different for Pregnant and Postnatal Women in the Time of COVID-19? Iimpawu zentsholongwane ye-COVID-19 ziyafana koomama abakhulelweyo njengoluntu ngokubanzi. Wonke ubani kufuneka azikhathalele ukuze anqande ukusuleleka okanye ukusulela abanye. Unceda ukuzikhusela ngokuthi: Nxiba ilaphu lokogquma umlomo kwiindawo zikawonkewonke. Hlamba izandla ngesepha kangangoko unakho imizuzwana engama 20 (okanye usebenzise isicoci esibulala iintsholongwane esinotywala) Zama ukuma […]

Categories
Physical Health isiXhosa

Should Children Wear Face Masks: Abantwana abanxibe izifonyo

Inkqubo yeMibuzo neeMpendulo: Ngaba abantwana bafanele banxibe izifonyo zasebusweni? Abantwana abangaphezu kweminyaka emibini kufuneka banxibe isifonyo sasebusweni xa bengaphandle ekhaya kodwa kufuneka kwakhona bagcine umgama weemitha ezimbini kude nabanye abantu. Oko kumalunga nobude bebhedi.   Kodwa, umntwana makanganxibi sifonyo ukuba Akakwazi kuphefumla kakuhle ngesifonyo Simenza asifonyoze yaye aphathe ubuso mpela Akakwazi kususa sifonyo ngokwakhe kuba […]

Categories
Physical Health isiXhosa

What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Abantwana abadibene nomntu one- COVID-19

Inkqubo yeMibuzo neeMpendulo: Kukho umntu one-COVID 19 ekhaya. Kufuneka ndenze ntoni ukuba ndinexhala ngempilo yomntwana wam? Ukuba abantwana bayosululeka yintsholongwane, baba nohlobo njee oluphakathi lohlobo lwe- COVID-19 kunabantu abadala. Abanye abantwana bangagula kakhulu yi- COVID 19 ingakumbi ukuba banezinye iingxaki, njengokungondleki kakuhle, iSifo sephepha, iSandulela sikaGawulayo, ukuminxana kunye nezinye iingxaki zesifuba okanye ezinye  izigulo zexesha […]