Categories
Physical Health isiZulu

Ngikhulelwe futhi ngisebenzisa izinto zokuthutha zomphakathi. Ingabe kufanele ngiqhubeke ngiya emtholampilo?

I am pregnant and use public transport to get to the clinic. Should I still go to the clinic? Uma kungenzeka, hamba ngezinyawo lapho uya emtholampilo ukuze ugweme ukusondelana nabanye abantu. Uma kudingeka ugibele itekisi, zama ukuhlala ushiye isikhala phakathi kwakho nabanye. Kumelwe uthathe izinyathelo zokuphepha ezifanayo ukuze ugweme i-COVID-19 njengabanye abantu. Ungazivikela ngokwenza lokhu: […]

Categories
Physical Health isiZulu

Ingabe ngingaqhubeka ngiya emtholampilo ukuze ngiyohlela umndeni phakathi nalesi sikhathi se-COVID-19 naphakathi kokuvalwa kwezwe?

May I still go to the clinic for my family planning during the time of COVID-19 and during lockdown? Yebo. Uzokwazi ukuhlela umndeni emtholampilo wangakini. Kodwa zama ukuthola ukuthi kukhona yini okushintshile. Qikelela ukuthi uyaqhubeka nokuhlela umndeni phakathi nalesi sikhathi ukuze ugweme ukukhulelwa ungahlelile. Khumbula ukuthi ama-condom ayakuvikela ekukhulelweni, ekutholeni i-HIVnezinye izifo ezithathelwana ngocansi. Uma […]

Categories
Physical Health isiZulu

Ngingayivikela kanjani ingane yami kwi-COVID-19 lapho ngihlala nezihlobo futhi ezinye zingasebenzeli ekhaya?

How can I protect my baby from COVID-19 when I live with an extended family and some work out of the house? Uma uhlala nezihlobo, kumelwe uthathe izinyathelo ezifanayo zokuzivikela ukuze ugweme i-COVID-19 njengabanye abantu. Wena nengane yakho ningazivikela ngokwenza lokhu: Geza izandla kaningi ngangokunokwenzeka ngensipho imizuzwana engu-20 (noma usebenzise okokubulala amagciwane okwenziwe ngotshwala) . […]

Categories
Physical Health isiZulu

Ingabe izingane ezine-COVID-19 zingabhebhethekisa leli gciwane kwabanye abantu?

Can children with COVID-19 spread the virus to other people? Yebo. Izingane zingabonakala zingaguli noma zigule kancane lapho zine-COVID-19, kodwa zingalisabalalisa kwabanye leli gciwane. Ngakho, ngokwezinga okungenzeka ngalo, izingane kumelwe ziqhelelane nabantu abadala abanezifo ezinjengesifuba somoya,i-TB, i-sifo sikashukela kanye nezinye izinkinga ezinkulu zempilo. Izingane kufanele zingasondeli nakubantu abadala abaneminyaka engaphezu kwengu-60 kangangokunokwenzeka ngoba abantu abadala […]

Categories
Physical Health isiZulu

Ingane yami inezimpawu zomkhuhlane eziqaleni izolo. Yini okufanele ngiyenze?

My child has flu symptoms which started yesterday. What should I do? Izingane zivame ukungaguli kakhulu lapho zine-COVID-19. Kodwa zingayisabalalisa kalula kwabanye abantu. Njengoba kusondela inkathi yomkhuhlane, izingane zingangenwa amagcinwane ngaphandle kwe-Corona. Izimpawu ezibangelwa yila magciwane zingase zifane neze-COVID-19. Kufanele uthathe izinyathelo ezivamile zokuzivikela ukuze ugweme i-COVID-19: Geza izandla zakho kaningi ngangokunokwenzeka ngensipho imizuzwana engu-20 […]

Categories
Physical Health isiZulu

Ngingayivikela kanjani ingane yami uma ngizophuma ngiye emsebenzini?

How can I protect my children if I am going out to work? Uma ungasebenzeli ekhaya, zama ukuvikela ingane yakho kanye namanye amalungu omndeni wakho ku-COViD-19. Hlala ekhaya isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka Emsebenzini Faka imaski yendwangu ehlanzekile Zama ukuqhela ngamamitha angaphezu kwamabili kwabanye abantu Ungahagi noma uqabule noma uthintane NGANOMA IYIPHI INDLELA nabanye abantu Gwema ukuthinta […]

Categories
Physical Health isiZulu

Ngingaluvikela kanjani usana lwami esifweni i-COVID-19?

How can I protect my newborn baby from COVID-19? Ukuncelisa: ngeza kahle izandla kuqala. Uma une-COVID-19, ncelisa ufake imaski. Sondeza usana lwakho emzimbeni wakho esifubeni (kodwa uyigcine ifudumele ingane). Wonke umuntu endlini kufanele ageze izandla njalo ngensipho imizuzwana engu-20 (ngokokuhlikihla izandla okwenziwe ngotshwala). Khetha abantu ababili noma abathathu kuphela ukuba basize ngengane. Wonke umuntu ochitha […]

Categories
Physical Health isiZulu

Ingabe ngingancelisa uma ngine-COVID-19 noma uma kungenzeka nginayo?

Can I breastfeed if I have, or may have COVID-19? Ukuncelisa kuyatuswa kubo bonke omama, kuhlanganise nakomama abane-COVID-19 noma okungenzeka banayo. Kuze kube manje, igciwane le-COVID-19 alikatholakali obisini lukamama. Geza izandla ngensipho imizuzwana engu-20 njalo ngaphambi nangemva kokuncelisa.  Qikelela ukuthi uyazemboza lapho ukhwehlela noma uthimula: yemboza umlomo namakhala akho ngendololwane egobile noma ngethishu lapho ukhwehlela […]

Categories
Physical Health isiZulu

Yini evamile ngesikhathi ngikhulelwe –futhi kunini lapho kufanele ngiye khona emtholampilo?

What it normal during pregnancy – and when should I to go to the clinic? Kufanele uye emtholaphilo: lapho unokuvakasha okuhleliwe kwangaphambi kokubeletha. ngezikhathi ezingahleliwe, uma unesifuba esomilelapho ukhwehlela, unomkhuhlane, unekhanda elibuhlungu noma unezinkinga zokuphefumula. Kuzodingeka uhlolelwe i-COVID-19 ngokushesha , uma ucabanga ukuthi unezinkinga zokukhulelwa njengokopha, ikhanda elibuhlungu, isisu esibuhlungu kakhulu, uma ingane inganyakazi; noma […]

Categories
Physical Health isiZulu

Kwenzekani lapho ngibeletha?

What happens when I go into labour? Abesifazane okungenzeka bane-COVID-19 noma abanayo bangabeletha ngendlela evamile futhi asikho isidingo sokusebenzisa uhlobo olukhethekile lokubeletha njenge-caesarean section. Ukuthintana kwengane ngesikhumba nomama kanye nokuncelisa kufanele kuqale ngemva nje kokubeletha. Bonke abesifazane abafika esikhungweni bezobeletha bazohlolelwa izimpawu ze-COVID-19. Uma kungenzeka une-COVID-19,noma uma unayo ngempela uzonakekelwa endaweni eseceleni futhi abasebenzi bezempilo […]