Categories
Physical Health Sesotho

Na nka nna ka ya tleliniking mabapi le thero ya malapa nakong ya COVID-19 le nakong ya ho kginwa ha ditshebeletso?

May I still go to the clinic for my family planning during the time of COVID-19 and during lockdown? Eya. O tla nne o thole ditshebeletso tsa thero ya malapa tleliniking ya lehae. Feela leka ho utlwa haeba ho na le diphethoho. Netefatsa hore o  tswella ka thero ya lelapa ho thibela ho ima ho […]

Categories
Physical Health Sesotho

Ke moimana mme ke sebedisa dipalangwang tsa setjhaba ho ya tleliniking. Na ke ntse ke lokela ho ya tleliniking?

I am pregnant and use public transport to get to the clinic. Should I still go to the clinic? Haeba o kgona, tsamaya ka maoto ho phema ho atamelana le batho ba bang. Haeba o lokela ho palama tekesi, leka ho bula sekgeo pakeng tsa hao le ba bang. O lokela ho nka mehato e […]

Categories
Physical Health Sesotho

Nka sireletsa ngwanaka jwang ho COVID-19 ha ke na le lelapa le leholo mme ba bang ba sebetsa ka ntle?

How can I protect my baby from COVID-19 when I live with an extended family and some work out of the house? Haeba o dula le lelapa le leholo, o lokela ho nka mehato e tshwanang ya ho phema tshwaetso ya COVID-19 jwaloka ba bang. Wena le ngwana hao le ka thusa ho itshireletsa ka […]

Categories
Physical Health Sesotho

Na bana ba nang le COVID-19 ba ka fetisetsa vaerase ena bathong ba bang?

Can children with COVID-19 spread the virus to other people? Eya. Bana ba ka shebahala ba le hantle kapa ba ba le COVID-19 e bobebe, feela ba ka nna ba fetisetsa vaerase bathong ba bang. Kahoo, ka hohle kamoo ho ka kgonehang, bana ba lokela ho arohanngwa le batho ba nang le mahloko a kang […]

Categories
Physical Health Sesotho

Ngwanaka o na le matshwao a ntaramane a qadileng maobane. Ke etse eng?

Ngwanaka o na le matshwao a ntaramane a qadileng maobane. Ke etse eng? Bana ba na le ho ba le mofuta wa ntaramane e seng kae ya bohloko ba COVID-19 haeba ba ka tshwaetswa. Feela ba ka tshwaetsa ba bang ha bonolo. Ha re tla kena sehleng sa ntaramane, bana ba ka ba le divaerase […]

Categories
Physical Health Sesotho

Nka sireletsa bana ba ka jwang haeba ke ya mosebetsing?

How can I protect my children if I am going out to work? Haeba o sa sebeletse ka tlung, leka ho sireletsa bana le ditho tse ding tsa lelapa ho COViD-19. Dula ka tlung ho ya kamoo o ka kgonang Mosebetsing Kenya maske wa lesela o hlwekileng Leka ho dula o le dimithara tse  2 […]

Categories
Physical Health Sesotho

Nka sireletsa lesea la ka jwang ho COVID-19?

How can I protect my newborn baby from COVID-19? Ho antsha: qala ka ho hlapa matsoho ka nepo. Haeba o na le COVID-19, antsha o kentse maske. Kuka lesea o le manamisitse sefubeng  (feela etsa le dule le futhumetse). Bohle ba ka tlung ba lokela ho dula ba hlapa matsoho ka sesepa metsotswana e 20 […]

Categories
Physical Health Sesotho

Na nka antsha haeba ke na le Covid-19, kapa ha e ka be e le hore ke na le yona?

Can I breastfeed if I have, or may have COVID-19? Bomme kaofela ba kgothaletswa ho antsha, ho kenyeletswa bomme ba nang le COVID-19 kapa bao e ka beng ba na le yona. Ho fihlela hakana, vaerase ya COVID-19 ha e so fumanehe lebeseng la mme. Dula o hlapa matsoho ka sesepa metsotswana e 20 pele […]

Categories
Physical Health Sesotho

Ke sefe se tlwaelehileng nakong ya boimana – mme ke lokela ho ya tleliniking neng?

What it normal during pregnancy – and when should I to go to the clinic? O lokela ho ya tleliniking: bakeng sa ketelo e hlophisitsweng ya boimana. pakeng tsa diketelo tseo tse hlophisitsweng haeba o na le ho kgohlela ho ommeng, feberu, hlooho e opang kapa mathata a ho hema. O tla lokela ho etswa […]

Categories
Physical Health Sesotho

Ho etsahala eng ha ke pepa?

What happens when I go into labour? Basadi ba nang le COVID-19 kapa bao e bang ba na le yona ba pepa ka tsela e tlwaelehileng mme ha ho hlokahale hore ba pepe ka mofuta o ikgethileng o kang wa ho sehwa. Tlhokomelo e tlwaelehileng ya ho manamisa lesea le ho le antsha ho lokela […]