Categories
Physical Health Sesotho

Ke etseng ha ke sa ikutlwe hantle nakong ya boimana?

What should I do if I don’t feel well in pregnancy? Haeba o na le matshwao a COVID-19 le/kapa o na le matshwao a mang a boimana a o tshwenyang jwaloka ho tswa madi, ho raharaha ha lesea ho fokotseha, o pshatla metsi; o lokela ho leba setsheng sa hao sa kokelo. Ho kgohlela ha […]

Categories
Physical Health Sesotho

Ke tla phekolwa jwang haeba ke tshwerwe ke COVID-19?

How will I be treated if I get sick with COVID-19? Haeba diteko di bontsha tshwaetso ya COVID-19 Boimaneng bo qalang o tla alafelwa lapeng (ho ikwalla) kapa sebakeng se seng moo ho nang le batho ba bang ba nang le COVID-19 kapa ba belaellwang. Boimaneng bo mahareng (kamora dikgwedi tse 5) o tla alafelwa […]

Categories
Physical Health Sesotho

Seo ke lokelang ho se etsa haeba ke na le matshwao a COVID-19?

What must I do if I have symptoms of COVID-19? Baimana ba nang le matshwao leha e le afe a COVID-19 (feberu, ho kgohlela ho ommeng, mesifa e bohloko, mmetso o bohloko, bothata ba ho hema) ba lokela ho hlahlobuwa. O lokela ho letsetsa mohala wa thuso (0800 029999) kapa tleleniki ya lehae ya boimana […]

Categories
Physical Health Sesotho

Na ke ntse ke lokela ho ya tleliniking nakong ya boimana?

Should I still go to the clinic during pregnancy? Eya. Basadi ba baimana ba lokela ho tswella ho etela tleliniki. Kenya maske wa lesela. Ha o fihla setsheng seo, o tla botswa dipotso ka COVID-19, ho lekolwe motjheso wa hao le ho jwetswa hore o sebedise senyanyatsi sa matsoho. Basadi ba nang le matshwao ( […]

Categories
Physical Health Sesotho

Na baimana ba kotsing e kgolo ya COVID-19?

Are pregnant woman more at risk for COVID-19? Ka kakaretso, ho na le kgonahalo e kgolo ya hore baimana ba tshwarwe ke “ntaramane” ya sehla, mme ba be le matshwao a matla a mahloko a tshwanang le ntaramane. Ditsebi tsa bongaka di kgothaletsa diente tsa ntaramane bakeng sa baimana. Feela hajwale ha ho so tsebahale […]

Categories
Physical Health Sesotho

Na vaerase ya COVID-19 e ka ama boimana ba ka?

Can the COVID-19 virus affect my pregnancy? Baimana hangata ba ngongoreha kamoo vaerase ena e ka amang bophelo ba bona le ba masea a bona a e song ho tswalwe. Hajwale ha ho bopaki ba hore vaerase e bakang COVID-19 e ka fetela popelong ho tshwaetsa lesea le so ka le tswalwa. Hape ha ho […]

Categories
Physical Health Sesotho

Phapang ke efe ho baimana le basadi ba seng ba pepile nakong ya COVID-19?

What’s different for pregnant and postnatal women in the time of COVID-19? Matshwao le dipontsho tsa COVID-19 di a tshwana ho baimana le ho setjhaba ka kakaretso. Bohle re lokela ho ba sedi bakeng sa ho phema tshwaetso kapa ho tshwaetsa ba bang. O thusa ho itshireletsa ka ho: Kenya maske wa lesela ha o […]

Categories
Physical Health Sesotho

Should I still take my baby for immunisations: Kentelo ya Bana

Mokgwa wa Dipotso le Dikarabo: Na ke lokela ho isa ngwana wa ka hore a ilo entwa Eya. Ngwana wa hao o sa ntse a lokela hore a iswe enteng jwaloka tlwaelo. Mmuso o itse ho entwa ha bana ke karolo ya ditshebeletso tsa bohlokwa. Haeba o ka wa kgona ho ya tleliniking ka kopo […]

Categories
Physical Health Sesotho

Should Children Wear Face Masks: Ho rwala dimaske ha bana

Mokgwa wa Dipotso le Dikarabo: Na bana ba lokela ho rwala dimaske? Bana ba ka hodimo ho dilemo tse pedi ba lokela ho rwala dimaske ha ba tswa lapeng. Ba boetse ba lokela ho siya sebaka sa bonyane dimithara tse pedi dipakeng tsa bona le batho ba bang. Bona e ka ba botelele bo lekanang […]

Categories
Physical Health Sesotho

What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Bana ba kopaneng le motho ya nang le COVID-19

Mokgwa wa Dipotso le Dikarabo: Ho na le motho ya nang le tshwaetso ya COVID-19 lapeng. Ke lokela ho etsang haeba ke ngongorehile ka polokeho ya ngwana wa ka? Ha bana ba tshwaeditswe ke vaerase ya COVID-19, hangata ha ba kule hampe jwaloka batho ba baholo. Leha ho le jwalo, bana ba bang ba ntse […]