Categories
Physical Health isiXhosa Uncategorised

Yintoni eyahlukileyo koomama abakhulelweyo nabagqiba kubeleka ngexesha lentsholongwane i-COVID-19?

What’s Different for Pregnant and Postnatal Women in the Time of COVID-19? Iimpawu zentsholongwane ye-COVID-19 ziyafana koomama abakhulelweyo njengoluntu ngokubanzi. Wonke ubani kufuneka azikhathalele ukuze anqande ukusuleleka okanye ukusulela abanye. Unceda ukuzikhusela ngokuthi: Nxiba ilaphu lokogquma umlomo kwiindawo zikawonkewonke. Hlamba izandla ngesepha kangangoko unakho imizuzwana engama 20 (okanye usebenzise isicoci esibulala iintsholongwane esinotywala) Zama ukuma […]

Categories
Uncategorised

How to use Messages for Mothers Content

Messages for Mothers is a collaborative project that is curating and disseminating evidence-based information for mothers in response to COVID-19. All the content is open source and our aim is for other organisations and individuals to use our messages freely and to distribute them as far and as wide as possible.

Categories
Uncategorised

Ukubhekana nodlame lomndeni phakathi pheCOVID-19

Yabelana ngalo mlayezo: