Categories
isiZulu Mental Health

Dealing with depression: Ukuphateka kabi, ukukathazeka nokusebensisa izidakamizwa ngqokweqile ngesikhathi ngeCOVID-19

Uma ungumama obevele ekade enobunzima nokudangala, ukukhathezeka, nokusebenzisa izidakamizwa ngokweqile, lesisikhathi seCoronavirus singenza lemizwa ibe ngeyedlulele. Ungathola ukuthi uphethwe ubuhlungu emzimbeni, unenkinga yokulala, ukuthukuthela kalula, nokubanemicabango edabukisayo.  Kulungile ukuba uzizwe ngalendlela. Okubalulekile ukuziphatha kahle kulesi sikhathi.  Nansi imiyalezo engasiza omama abaphethwe ukudangala, ukukhathazeka, noma ukusebenzisa izidakamizwa ngokweqile:  Uziphathe kahle  Uma uzithola ukhathazeka kakhulu noma ucabanga […]